Algemene voorwaarden

Emmeloord, per 7 maart 2023, deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies 1

0. Algemeen

0.1 Onze bedoeling: Leef Emmeloord is er voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in zijn/haar persoonlijke, professionele en/of geloofsontwikkeling. We brengen je in contact met jezelf, de ander en met het grote geheel waar we allemaal onderdeel vanuit maken. Het is onze bedoeling om je innerlijke stevigheid te vergroten, je vrijheid te bevorderen om jezelf te zijn, en je op weg te helpen naar een geworteld en gegrond bestaan. We zoeken daarin naar beweging op de plek waar het vast zit zodat jij tot vruchtbaarheid komt en je leven gaat leven zoals jij gemaakt en bedoeld bent. 

0.2 Opdrachtgever of deelnemer en Leef Emmeloord, Espelerweg 26, 8303 HZ Emmeloord, KVK-nummer: 65313313, BTW id: NL002165923B80  in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Sandra de Olde – van de Wetering, coach/trainer komen overeen:  Dat Leef Emmeloord diensten verzorgt, welke op inhoud beschreven staat in een overeenkomst met de volgende voorwaarden:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je bent ingeschreven voor individuele coaching, teamcoaching, training, scholing, workshop of andere dienst die Leef Emmeloord aanbiedt (hierna activiteit genoemd). De algemene voorwaarden beschrijven wat wij voor jou doen, en wat we van jou verwachten. Het ondertekenen van een overeenkomst, offerte of voorstel betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden die worden omschreven in dit document.

1.2 Voor in-company coaching, training of andere diensten op maat voor bedrijven en organisaties, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing na het accorderen van een uitgebrachte offerte.

2. Veiligheid, vertrouwelijkheid, privacy, ethische gedragscode en klachtenregeling

2.1 Veiligheid: De coaches en trainers van Leef Emmeloord zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn, veiligheid, gedrag en gezondheidssituatie. De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de deelnemer, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzicht te vergroten en bewustwording van de deelnemer te ondersteunen. De deelnemer blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de deelnemer.

2.2 Vertrouwelijkheid: In coachgesprekken, trainingen, workshops, maar ook in contacten die je hebt met medewerkers in een ondersteunende rol, gaat het vaak over persoonlijke ervaringen. Je kunt ervan op aan dat we hier vertrouwelijk mee omgaan. Dit geldt ook voor gasttrainers, gastsprekers, stagiaires ed.

De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de activiteit afspelen zijn privé. Er wordt ook van deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

2.3 Copyright: Op alle door Leef Emmeloord ontwikkelde leermiddelen geldt copyright en eigendomsrecht. We stellen het op prijs als je bij gebruik ervan buiten Leef Emmeloord contact met ons opneemt en onze naam en de auteur vermeldt.

2.4 Privacyverklaring: Hoe wij omgaan met het beschermen van persoonlijke gegevens en het respecteren van privacy staat omschreven in onze privacyverklaring, zie de website: https://leefemmeloord.nl/privacyverklaring/

2.5 Ethische gedragscode en klachtenregeling NOBCO: Sandra de Olde – van de Wetering is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) op Practitioner niveau onder aansluitnummer 29883 en conformeert zich aan de gedragscode van deze organisatie. Heb je klacht en kom je er mondeling niet uit, dan hanteren wij de klachtenregeling van de NOBCO: https://www.nobco.nl/internationale-ethische-code

3. Inschrijving, bedenktijd, betaling, annuleren en overmacht

3.1 Inschrijving en bedenktijd: Wanneer we jouw inschrijving hebben ontvangen, zenden wij je binnen twee weken een schriftelijke bevestiging. Vanaf het moment van ontvangst van deze bevestiging heb je twee weken bedenktijd. Binnen deze termijn kun je indien nodig kosteloos je aanmelding annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.

3.2  Betaling: Je ontvangt van ons een factuur die je dient te betalen conform de daarop vermeldde betalingstermijn(en).

3.3 Annulering: Tot acht weken voor het begin van de activiteit kun je je aanmelding annuleren en wordt er €50,00 aan annulerings- en administratiekosten gerekend.  Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de activiteit brengen wij 10% van de totale kosten van de activiteit in rekening. Annuleer je binnen vier weken voor aanvang van de activiteit, dan rekenen we 50%. Als je binnen 7 dagen afzegt, dan betaal je het volledige bedrag. We hanteren hierin de startdatum die staat aangegeven op de website bij de activiteit. 

Mochten wij, op basis van het aantal aanmeldingen, besluiten een activiteit te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag terug.

3.4 BTW: Leef Emmeloord is BTW plichtig en heeft daardoor op alle diensten 21 % BTW te berekenen.

3.5 Eén geheel: Een training of scholing met meerdere lesdagen is één geheel, het is niet mogelijk losse blokken of dagen daarvan te volgen.

3.6 Ziekte of overmacht: Als je na het starten van de activiteit, door ziekte of andere onverwachte reden niet aanwezig kan zijn bij de activiteit, is bij groepsactiviteiten inhalen van wat je gemist hebt niet mogelijk.
Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de deelnemer. Afzeggingen binnen 24 uur worden volledig in rekening gebracht. De coach behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.

3.7 Afgelasting totale activiteit: De deelnemers en de trainers/coaches leveren hun uiterste inspanning om gemaakte afspraken door te laten gaan. Wanneer een activiteit in het geheel niet door kan gaan door ziekte, wegvallen van een trainer, vanwege te weinig deelnemers, of door andere onvoorziene omstandigheden (overmacht, epidemieën, lockdown etc.) dan zal Leef Emmeloord een alternatieve datum dan wel data aanbieden. Leef Emmeloord is gerechtigd om de overeenkomst met de organiserende of vragende partij te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien een training wordt geannuleerd of niet kan plaatsvinden is Leef Emmeloord in geen geval aansprakelijk. Leef Emmeloord zal zoeken met betrokkenen naar passende vervanging.

4. Overig

4.1 Onze manier van werken: We werken op een ervaringsgerichte-, lichaamsgerichte- en systemische manier. Dit betekent dat fysiek contact in de werkvormen voor kunnen komen, altijd vanuit afstemming en respect vanuit ieder zijn grens en waarden.

4.2 Schriftelijke analyses: Er wordt alleen een schriftelijke analyse van de training opgeleverd door de trainers als dit door de opdrachtgever wordt gevraagd. Dit wordt vastgelegd in de offerte/opdracht.

1 Leef Emmeloord is gerechtigd de algemene voorwaarde te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de deelnemer besproken.

NIEUW
‘Mijn reis in leiderschap’

Ben jij een (potentiele) leider,
werk je in de sociale sector
en ben jij toe aan jouw volgende stap?
Dan is ‘Mijn reis in leiderschap’ dé unieke groeiplek in Noord Nederland voor jou!

Lees meer →