Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Sandra de Olde – van de Wetering
Eigenaar van Leef Coaching Emmeloord (KvK nummer 65313313)
Espelerweg 26, 8303 HZ Emmeloord
sandra@leefemmeloord.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject, training, workshop of opdracht.

Persoonsgegevens

Sandra de Olde/ Leef Emmeloord verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers (eventueel van opdrachtgevers)
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Leef Emmeloord verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • het bieden van een individueel of teamcoachtraject;
 • het bieden van een training en workshops;
 • verzorgen van interim management opdrachten;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • beheer van het cliëntenbestand;
 • het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • offreren en factureren;
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • marketing;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen en/of
 • het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot een coachtraject, training, workshop of opdracht. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • de verbetering van haar diensten;
 • de bescherming van haar financiële belangen en
 • beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverleningkunnenpersoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Inhoudelijke trajectrelevante gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna gewist of vernietigd.

NAW en contact gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt. 

Uw rechten

U heeft het recht om onseen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u onsverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar sandra@leefemmeloord.nl of per post naar:

Leef Emmeloord
T.a.v. Sandra de Olde
Espelerweg 26
8303 HZ Emmeloord

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

NIEUW
‘Mijn reis in leiderschap’

Ben jij een (potentiele) leider,
werk je in de sociale sector
en ben jij toe aan jouw volgende stap?
Dan is ‘Mijn reis in leiderschap’ dé unieke groeiplek in Noord Nederland voor jou!

Lees meer →